Isnin, 20 Disember 2010

Mengapa perlu berada dalam PAS?

Oleh Dato Harun Taib
PARA sahabat r.a dan khulafa’ ar-rasyidin merupakan generasi terawal yang memahami kewajipan menyambung perjuangan amal Islami.
Mereka amat memahami dan berpegang teguh kepada firman Allah Taala yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa Ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; Maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang”. - ( As-Shaf : 14 )


Rasulullah s.a.w dalam khutbahnya sempena haji wadaínya di Arafah antara lain: “falyubalighi syahida minkumul ghaiba” bermaksud: “Maka hendaklah orang yang hadir pada hari ini menyampaikan risalah ini kepada yang tidak hadir.”
Generasi sahabat merasakan satu arahan diajukan kepada mereka supaya menyambung perjuangan Rasulullah s.a.w ini.
Dari sudut logiknya, risalah nabi Isa a.s terhad waktunya dari mula dilantik menjadi utusan Allah sebagai nabi sehingga lahirnya Rasulullah s.a.w.
Namun dia memerlukan penyambung risalah Ilahiyyah ini selepas ketiadaannya. Apatah lagi nafas risalah nabi yang bersifat begitu panjang sehingga qiamat, sudah tentu memerlukan orang yang menyambungnya, lebih-lebih lagi risalah Islam itu untuk alam seterusnya. Sesuai pada setiap masa dan zaman.
Namun begitu, Rasulullah s.a.w diwafatkan ketika Islam hanya berkuatkuasa di Semenanjung Tanah Arab sahaja.
Oleh yang demikian, untuk menyebarluaskan risalah ini ke seluruh dunia, ia dilakukan oleh para sahabat dan setiap orang yang beriman sama ada lelaki atau perempuan, tua atau muda. Mereka wajib mengikut arahan Allah Taala untuk memikul amanah besar ini.
Selain daripada itu, Nabi s.a.w bersabda: “talzamu jama’atal muslimin wa imamahum...” ( Wajib ke atas kamu bersama dengan jemaah Islam dan mentaati kepimpinan mereka...).
Hadis ini merupakan sebahagian daripada hadis yang panjang semasa wawancara Setiausaha Sulit Nabi s.a.w, Huzaifah Al-Yaman dengan Nabi.
Bersumberkan hujah ini, sudah cukup setiap Muslim berasa degup jantung kewajipan menyambung risalah ini.
Kewajipan menyertai jemaah Islam
Kewajipan perjuangan Islam itu tidak boleh dilakukan secara perseorangan. Ini kerana penyertaannya terhad dengan umurnya.
Oleh itu, seseorang itu hanya dapat melakukan kerja-kerja perjuangan semasa hidupnya sahaja. Sekiranya ia bekerja secara berjemaah, jika ia mati, jemaah tetap terus berkerja dan bergerak untuk menerangkan risalah ini iaitu dalam satu bentuk organisasi atau jemaah yang tersusun rapi. Firman Allah Taala yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam satu barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh”. - (As-Shaf:4)
Mafhum mukhalafahnya; mereka yang tidak berjuang dalam jemaah, mereka sebenarnya terkeluar dari orang yang dikasihi oleh Allah Taala.
Firman Allah Taala yang bermaksud: “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: “Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu.” mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta”. - (At-Taubah:42)
Oleh kerana destinasi perjuangan ini jauh, merentasi sempadan geografi, dan warna kulit sehingga alam Akhirat, sudah pasti memerlukan lapisan generasi yang menyambungnya.
Ciri-ciri jemaah Islam yang diwajibkan oleh Rasulullah s.a.w supaya umat Islam bersama-sama menyertainya:
1. As-Syumul:
Jemaah itu hendaklah berjuang secara menyeluruh. Firman Allah Taala yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. - (Al-Baqarah:208) Menulusuri latar belakang turunnya ayat ini, satu peristiwa berlaku kepada seorang pendeta Yahudi yang memeluk Islam iaitu Abdullah bin Salam, meminta keizinan daripada Rasulullah s.a.w untuk terus menyampaikan kuliah Kitab Taurahnya pada setiap hari Sabtu.
Apabila ia mengemukakan perkara tersebut kepada Rasulullah s.a.w, sebelum Rasulullah menjawab permintaannya itu, terlebih dahulu Allah Taala menurunkan ayat ini. Oleh yang demikian, masuk Islam secara tidak menyeluruh adalah dilarang keras bahkan Allah Taala menyifatkan orang yang mengambil Islam secara juz’iy (tidak menyeluruh) itu, sebenarnya mengikut jejak langkah syaitan.
Kronologi sejarah syaitan adalah makhluk yang begitu lama mengabdikan diri kepada Allah Taala tetapi apabila Allah Taala hendak mencipta nabi Adam a.s dan zuriatnya, tiba-tiba syaitan ingkar dan sombong (aba wastakbara) akan perintah Allah Taíala tersebut menyebabkan syaitan dimurkai Allah Taala. Tegasnya, bukan semua perintah Allah Taíala tidak diikuti oleh syaitan tapi sebahagiannya sahaja.
2. Jemaah yang memperjuangkan kebenaran Islam yang tunggal dengan membawa pegangan ahli Sunnah wal Jamaíah.
Sabda Nabi s.a.w: “la tazalu min ummati... (nyatakan yang hak, mereka tidak diapa-apakan oleh orang yang menentangnya sehingga hari kiamat.)
3. Jemaah yang berjuang secara amali untuk menyatakan kebenaran.
Rasulullah s.a.w bersabda: (la tazalu taifatun min ummati yuqatilu hatta ya’tiya amrullah..) maksudnya: “Sentiasa wujud daripada umatku satu kumpulan/jemaah yang berjuang menegakkan kebenaran sehinggalah datang keputusan daripada Allah Taala (hari Qiamat)”. Dengan erti kata lain, jemaah yang berani turun padang bersama masyarakat untuk menyatakan kebenaran.
4. Terdapat di kalangan anggotanya sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah Taíala.
FirmanNya yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui”. - (Al-Maidah)
 Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli jemaah yang kehendaki oleh Allah Taala itu :
 1. Disayangi Allah Taala dan mereka menyayangi Allah Taala.
2. Merendah diri sesama mukmin.
3. Bangga dan mulia bersama perjuangan Islam di hadapan orang bukan Islam.
4. Berjuang tanpa takut ancaman celaan orang yang mencela.
Semua sifat ini merupakan anugerah yang diberikan Allah Taala kepada sesiapa sahaja yang dikasihi-Nya.
5. Jemaah yang dapat memupuk perasaan roh ukhuwah di kalangan ahli-ahlinya yang sampai ke peringkat ithar (mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri).
Firman Allah yang bermaksud: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansar) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Ansar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”. - (Al-Hasr:9)
6. 6. Jemaah yang bersifat keterbukaan yang boleh menyatukan ahlinya pada prinsip dan dasar walaupun berbeza pendapat dalam masalah furuí.
 Firman Allah Taala yang bermaksud: “Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. - (Ali-Imran:64) sumber

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Surah Hud ayat 15-16

15]
Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.
[16]
Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batalah apa yang mereka telah kerjakan.


- Pemimpin Yang Menipu Rakyat


Ka’ab bin Ujrah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, dan bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga);- (Riwayat Tirmidzi, Nasae’i dan Hakim).

Arkib Blog

blogger sempoi